Tila­palaute­ratkaisut

Skaalautuvat ratkaisumme toimitetaan aina asiakkaamme tarvetta vastaavassa muodossa ja laajuudessa.

Indoors i365® Ennakoivan ylläpidon tarpeisiin ja olosuhdeongelmien ennaltaehkäisemiseen

Indoors® Tehojakso kyselytutkimus nopeuttaa rakennusterveys- asiantuntijan ja kiinteistöpäällikön toteuttamaa sisäolosuhteiden kartoitustyötä

Käyttäjäpalautteen kokoaminen keskitetysti kiinteistönhallinnan eri osa-alueilta

Ajantasaista ja tarkkaa tietoa sisä­olo­suhteista

Tilakohtainen raportointi pohjakartalla helpottaa tilojen hallintaa ja säästää kiinteistöasiantuntijoiden aikaa. Selkeät raportointitoiminnot tukevat kiinteistöjohdon työtä. Dynaamiset näkymät tarjoavat reaaliaikaisen tiedon kiinteistön olosuhteista ja staattiset raportit mahdollistavat esimerkiksi muutosten arvioinnin. 

Säästä aikaa

Tilaan kohdistuva viestintä palautenäkymässä minimoi samaa ongelmatilannetta koskevan toistuvan palautteen ja vähentää tilapalautteen käsittelyyn tarvittavaa työaikaa.

Lähipalvelujen työ tehostuu, kun käytettävissä on määrämuotoinen palautedata tilasta.

Tehosta ongelmanratkaisua

Service desk -palveluilla on käytettävissä reaaliaikainen tieto tilojen käyttäjien huomioista ja tarpeista. Selkeä kokonaiskuva edesauttaa tehtävien vastuuttamista.

Palvelupyynnöt ovat selkeästi aikaan ja tilaan sidottuja.

Tieto on kaikkien tarvittavien tahojen käytettävissä eikä se jää yhden ihmisen taakse.

Lisää tyytyväisyyttä

Mahdollisuus nopeaan ja helppoon palautteen antamiseen lisää käyttäjätyytyväisyyttä, vahvistaa tilojen käyttäjän kokemusta vaikutusmahdollisuuksistaan sekä parantaa työnantajamielikuvaa.

Tehokas palautteiden käsittely lisää asiakastyytyväisyyttä, varmistaa tilojen tarkoituksenmukaisen toiminnan ja huolehtii kiinteistön arvosta.  

Valitse sopiva ratkaisu

Tilapalauteratkaisumme palvelevat eri kanavissa.

  • QR-kooditarra tilassa
  • ovenpielinäytöt
  • tilavarausjärjestelmä
  • ammattiryhmäkohtainen palaute (esim. siistijät)

Erikoistuneista palauteratkaisuistamme apua ennakoivaan ylläpitoon ja akuuttien kysymysten selvittämiseen:

  • Ennakoivan ylläpidon tarpeisiin Indoors® i365, jatkuvatoiminen
  • Vuosikellon mukaan Indoors® käyttäjätyytyväisyys- ja tilakysely
  • Akuutteihin tilanteisiin Indoors® Tehojakso, kaksi viikkoa
Sisäilma­on­gel­mien enna­koin­nin  tavoitteena on vähentää sisäolosuhdeongelmien aiheuttamia kustannuksia, parantaa käyttäjätyytyväisyyttä ja lisätä työn tuottavuutta. Kerättyä dataa hyödynnetään ongelmien ennakoinnissa ja resurssien ohjaamisessa. Ennakoivan ylläpidon tarpeisiin ja olosuhdeongelmien ennaltaehkäisemiseen sopii parhaiten Indoors i365®.
Ratkaise akuutti sisäolosuhdeongelma nopeasti. Indoors® Tehojakso on työkalu kiireellisen sisäolosuhdeongelman ratkaisuun. Osallistava malli on käytettävissä heti siellä, missä sitä tarvitaan.

Ratkaisuumme voidaan sijoittaa erilaisia moduuleja (olosuhteet, siisteys, irtaimisto, AV/ICT, räätälöity), jolloin palauteratkaisuamme voi käyttää monipuolisesti tilojen käyttäjäkokemuksen kokoamisessa.

Usein kysyttyä

Onko indoors®-sovelluksen käyttöönotto työläs prosessi?

Sovelluksen käyttöönotto vie vain puoli tuntia aikaa. 

Sovellus tallentaa reaali­aikaisesti tilan­käyt­tä­ji­en vastaukset asiantuntijan käyttöön eikä vaadi Excelöintiä. Viestintä asiantuntijan ja tilankäyttäjän välillä on automaattista.

Miten tilan käyttäjät antavat palautetta sovelluksen avulla?

Helppokäyttöisellä kyselysovelluksella käyttäjäkyselyyn vastaaminen onnistuu alle minuutissa ja käyttö on mahdollista kaikilla laitteilla.

Kun palautekanava ei ole kynnyksen takana eikä tieto ole sirpaloitunutta, jokainen tilankäyttäjä pääsee vaikuttamaan sisäolosuhteisiin nopeasti kuvaamalla ja rajaamalla ongelmat. Hän myös näkee ongelmanratkaisun edistymisen ja voi keskittyä rauhassa omaan työhönsä.

Miten voimme hyödyntää palautedataa?

Kun hyödynnetään erikoistunutta palauteratkaisua, kuten Indoorsin jatkuvatoimista palauteratkaisua, palautedata kerätään määrämuotoisesti. Esimerkiksi tilatieto on aina saatavilla, jolloin palaute kohdistuu tiettyyn tilaan tai alueeseen. Samoin aikatiedon dokumentointi varmistaa, että käyttäjän antaman palautteen ja ilmiön, jota palautteella kuvataan, välillä on tarkka ajallinen yhteys. Palautteenannon reaaliaikaisuuden johdosta muistamisen ongelmat poistuvat, kun tieto otetaan talteen tuoreeltaan, ja samalla raportti tilasta täydentyy reaaliajassa.

Riippuen siitä, kuinka paljon aineistoa on koottu palauteratkaisun avulla, palauteaineiston analysoinnissa voidaan hyödyntää sekä laadullista että määrällistä analyysia. Nämä analyysitavat tarjoavat myös erilaisia näkökulmia samaan aineistoon.

Klikkaa tekstiä ja lue lisää palautedatan hyödyntämisen mahdollisuuksista blogistamme. 

Miten kiinteistöasiantuntijana hyödyn sovelluksen käytöstä?

Sovelluksen avulla osaat nopeasti kertoa loppuasiakkaalle järkevän vaihtoehdon sisäolosuhdeongelman selvittämiseen ja nopeaan ratkaisuun. Kommunikointi loppuasiakkaan ja sidosryhmien välillä on selkeää ja nopeaa – tallentuvaa ja raportoituvaa. Aika- ja paikkatarkan sisäolosuhderaportin avulla kohdistat ketterästi ratkaisutoimet juuri oikeisiin tiloihin.

Onko sovelluksesta apua akuutin sisäilmaongelman selvittämisessä?

Kiireelliseen sisäolosuhde­ongelman­ ratkai­suun voit valita joko kertavastattavan tai intensiivisen 2 viikon työkalupaketin. Kertavastattavalla työkalupaketilla saat historiatietoihin perustuvaa yleisluontoista tietoa. 2 viikon intensiivisellä työkalupaketilla saat tarkkaa tila- ja aikakohtaista tietoa kohteen sisäolosuhdeongelmasta sen kaikilta sidosryhmiltä ongelmanratkaisun pohjaksi.

Onko oirekysely sama kuin olosuhdekysely?

Ei ole. Olosuhdekyselyn ja oirekyselyn tavoitteet ja käyttötarkoitukset ovat erilaisia. Olosuhdekyselyn tarkoituksena on selvittää tilankäyttäjien kokemia olosuhteita. Oirekyselyn tarkoitus puolestaan on saada selville käyttäjien sisäilman laatuun liittyvää oireilua työterveyden näkökulmasta.

Oirekyselyllä kerätty tieto on usein kiinteistöteknisten ratkaisujen näkökulmasta hankalasti hyödynnettävää dataa. Oirekyselyn tulokset eivät tyypillisesti vastaa kysymyksiin mitä, missä ja milloin. Olosuhdekyselyn avulla päästään paremmin kiinni konkreettiseen, kiinteistötekniseen ongelmaan.