Käyttäjä­­kyselyt arvokkaan datan lähteinä sekä osalli­suuden mahdol­­lista­jana

mennessä | heinä 10, 2019

Käyttäjäkyselyillä dataa ja osallisuutta

Sisäympäristön käyttäjäkokemusta kartoittavilla käyttäjäkyselyillä on asiakkaidemme kokemusten mukaan sisäilmaongelmien selvitysprosessissa kaksi keskenään erilaista roolia. Ilmeinen merkitys on sillä, että käyttäjäkyselyjen avulla on mahdollista saada kattava tilannetieto kohteesta. Tilojen käyttäjien kokemusten ja konkreettisten havaintojen pohjalta saadaan tutkittavasta tilasta konkreettista dataa, jonka avulla sisäilmaongelmaan on mahdollista päästä paremmin käsiksi. Tämän lisäksi asiakkaidemme kokemusten mukaan käyttäjäkyselyjen aktiivisella hyödyntämisellä koko prosessin ajan saadaan tilojen käyttäjät osallistettua selvitysprosessiin nopeasti ja vaivattomasti. Tällä käyttäjäkokemuksella on prosessin kokonaisuuden ja sen onnistuneeksi kokemisen kannalta valtavan suuri merkitys.

Tilojen käyttäjät mukaan prosessiin

Sisäympäristön laatuun liittyvässä ajankohtaisessa keskustelussa on korostettu viime aikoina sitä, kuinka nyt tarvitaan entistä tehokkaampia ja älykkäämpiä toimintamalleja sisäilmaongelmien ratkaisuun. Jotta voidaan varmistaa rakennusten olevan terveyttä ja hyvinvointia tukevia, täytyy tilojen omistajien, ylläpitäjien ja käyttäjien tehdä yhteistyötä. Tilojen käyttäjien osallistaminen mukaan prosesseihin on keskeisiä tähän liittyviä teemoja. Oleellista on tilojen käyttäjien tyytyväisyys ja luottamus tilojen terveellisyyteen. Tätä ei saavuteta keskittymällä pelkästään teknisten seikkojen hoitamiseen. Hyvät tilojen ylläpitokäytännöt pitävät sisällään myös jatkuvan, ajantasaisen käyttäjäpalautteen hankkimisen ja huomioimisen.

Toimintatavat uudistuvat ja käyttäjien kokemukset korostuvat

Sekä akuutin sisäilmaongelman selvittämisessä että ennakoivassa tilojen ylläpidossa rooliaan kasvattavat jatkuvasti yhteistyö eri toimijoiden kesken sekä tilojen käyttäjien osallistaminen mukaan prosessiin. Esimerkiksi Valtioneuvoston kanslian Terveet tilat 2028 -ohjelmassa tavoitteena on vakiinnuttaa julkisten rakennusten kiinteistönhoitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunnon ja tarkoituksenmukaisuuden lisäksi käyttäjien kokemuksia tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Näin laaja ja säännönmukainen tiedonkeruu tilojen käyttäjiltä edellyttää myös tehokkaiden ja helppokäyttöisten digitaalisten työvälineiden hyödyntämistä, joilla tavoite voidaan käytännössä saavuttaa.

Käyttäjäpalautetta voidaan hyödyntää monin eri tavoin ja monessa eri prosessin vaiheessa. Se tuo arvokkaan lisän kokonaisuuteen sekä akuuttia sisäilmaongelmaa selvitettäessä että ennakoivan ylläpidon tarpeisiin.