Palaute­datan hyödyntämisen mahdollisuuksia

mennessä | kesä 12, 2020

Kysymykset palautedatan hyödyntämisen mahdollisuuksista nousevat aika ajoin esille uusien asiakkaidemme kanssa. Kiinteistöalan asiantuntijoille on yleensä luontevaa määrällisen, suuriin aineistomääriin perustuvan, aineiston hyödyntäminen. Laadullisen tutkimuksen menetelmien käyttöä edellyttävän käyttäjädatan hyödyntäminen on useille vielä vierasta. Kun suuren aineiston kanssa on totuttu arvioimaan esimerkiksi vastausprosentin merkitystä vastausten tulkinnassa, laadullisen tutkimuksen kriteerein tarkasteltuna yksikin aineistosta nouseva havainto on arvokas ja voi johtaa toimenpiteisiin.

Palauteaineiston määrällista ja laadullista analysointia

Palautedatan kerääminen ja tulkitseminen laadullisen tutkimusotteen kriteerein ei tarkoita datan keräämistä ja tulkitsemista summittaisesti. Kun hyödynnetään erikoistunutta palauteratkaisua, kuten Indoorsin jatkuvatoimista palauteratkaisua, palautedata kerätään määrämuotoisesti. Esimerkiksi tilatieto on aina saatavilla, jolloin palaute kohdistuu tiettyyn tilaan tai alueeseen. Samoin aikatiedon dokumentointi varmistaa, että käyttäjän antaman palautteen ja ilmiön, jota palautteella kuvataan, välillä on tarkka ajallinen yhteys. Palautteenannon reaaliaikaisuuden johdosta muistamisen ongelmat poistuvat, kun tieto otetaan talteen tuoreeltaan, ja samalla raportti tilasta täydentyy reaaliajassa.

Riippuen siitä, kuinka paljon aineistoa on koottu palauteratkaisun avulla, palauteaineiston analysoinnissa voidaan hyödyntää sekä laadullista että määrällistä analyysia. Nämä analyysitavat tarjoavat myös erilaisia näkökulmia samaan aineistoon. Laadullisella analyysillä selvitetään yksittäisiä, asiantuntijaa kiinnostavia asioita, kuvataan ilmiötä ja havaintoja. Laadullisen aineiston analysointi ei välttämättä vaadi monimutkaisia toimenpiteitä, sillä se tarjoaa mahdollisuuden nähdä ja tulkita tilannetta asiantuntijan osaamiseen ja toimintamalleihin nojautuen.

Yksittäisten havaintojen avulla kiinni ongelmasta

Yksittäisten havaintojen tulkinnasta esimerkkinä voidaan ottaa tilankäyttäjän raportoima havainto viemärin hajusta. Tässä yksikin havainto voi hyvinkin ylittää toimenpidekynnyksen eikä havaintoaineiston kasvua ”riittävän suureksi” tarvitse jäädä odottamaan. Toinen esimerkki on raportoitu havainto siitä, että yksi lämpöpatteri on kylmä. Tässäkään tilanteessa ei ole odotettavissa suurta palauteaineistoa, koska muut lämpöpatterit ovat lämpimiä. Tilankäyttäjän raportoima häiritsevä ääni puolestaan voi johtua esimerkiksi viallisesta laitteesta, mutta koska laite ei käy jatkuvasti, ongelmaan ei päästä käsiksi ilman tilankäyttäjän tarkkaa ja reaaliaikaista raportointia häiritsevän äänen esiintymisestä. Samoin huone tai alue voi olla tilankäyttäjän mielestä poikkeavan tunkkainen muihin tiloihin nähden. Tämä yksittäistä tilaa koskeva palaute herättää kysymyksen siitä, onko ilmanvaihto tilan osalta kunnossa, ovatko ilmamäärät kunnossa tai selittyykö havainto sillä, että palopelti on lauennut tai säätöpellissä on ongelma.

Kun palautedataa käsitellään aktiivisesti ja tartutaan myös pieniin signaaleihin, näissä tilanteissa kynnys asian tarkistamiseen ylittyy. Toisinaan selkeä tekninen, aika helpostikin korjattavissa oleva vika jää hankaloittamaan tilan käyttöä pitkiksi ajoiksi, jopa vuosiksi, kunnes asia korjaantuu esimerkiksi seuraavan iv-järjestelmän puhdistus- ja mittaus-/säätötyön yhteydessä.

Indoors palauteratkaisun suunnittelussa pystytään huomioimaan ja varmistamaan palautedatan optimaalinen hyödyntäminen. Suunnittelemme aina jatkuvatoimisen palauteratkaisun toteuttamisen yhteistyössä asiakkaan kanssa. Toteuttamisessa huomioidaan kaikkien sidosryhmien tarpeet ja kohteen erityispiirteet.