Miksi sisä­ilma­­on­gel­mi­en ratkaise­­mi­nen on niin vaikeaa? 17 eri näkö­kul­maa haastaa palvelusi

mennessä | joulu 3, 2018

Sisäilmaongelmat ja niiden ratkaiseminen on monitahoinen kokonaisuus

Jokainen rakennusterveysasiantuntija kohtaa usein omassa työssään kysymyksen, miksi sisäilmaongelmien ratkaiseminen on niin kovin vaikeaa. Asiantuntija luonnollisesti tietää sisäilmaongelmien moniulotteisuuden. Hän tietää, että sisäilmaongelmien kartoittamiseen ja ratkaisemiseen on lukuisa määrä tulokulmia, joista kulloinkin valitaan tilanteen kannalta relevanteimmat lähestymistavat.

Sisäilmaongelmat ja niiden ratkaiseminen on monitahoinen kokonaisuus. Kokosin listan eri näkökulmista, jotka mielestäni liittyvät sisäilmakysymyksiin, ongelmien syntyyn ja ratkaisemiseen. Listasta uhkasi tulla loputtoman pitkä, mutta pyrin karsimaan pahimpia rönsyjä pois.

Taustalla vaikuttavat keskeisesti muiden muassa:

1) sisäilman laadun määrittäminen
2) ihmisten tietoisuus ja pyrkimykset
3) toimintaamme ohjaavat arvo- ja ajatusmaailmat, kuten talouskeskeisyytemme ja toisaalta hyvinvointi- ja ympäristötietoisuus sekä pitkäjänteisyys vs. lyhyen tähtäimen toiminta.
4) Missä rooleissa palvellaan

 • Kiinteistön omistajan
  • Ylläpidon palveluntuottaminen
  • Rakentaminen
  • Suunnittelu
 • Kiinteistön käyttäjän: “vuokranmaksaja” organisaatio, tilankäyttäjä

5) Toimijan ja toiminnan mittakaava vaihtelee suuresti:

 • yksityiset ihmiset, pienyritykset
 • miljardien mittaluokan valtio-/kuntasektori ja yksityiset toimijat

Sisäilmaa ja siihen liittyviä asioita voi tarkastella eri kulmista, kuten:
6) teknisestä,
7) taloudellisesta,
8) ihmisen, hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmista

9) Toimintaympäristöjä on monia, kuten

 • asumisen ympäristöt
 • työympäristöt
 • teolliset ympäristöt

Materiaalien ja rakenteiden toimivuus vaihtelevissa olosuhteissa

Olennaista on, miten materiaalit ja rakenteet toimivat ja kestävät lukuisissa eri olosuhteissa? Uusissakin rakennuksissa tiedetään ilmenevän ongelmia kosteuden ja sisäilman laadun suhteen.

10) Näkökulmana rakennustyyppeittän luokittelu (pääluokkien tarkemmat tasot: Tilastokeskus)

 • Asuinrakennukset
 • Vapaa-ajan asuinrakennukset
 • Liikerakennukset
 • Toimistorakennukset
 • Liikenteen rakennukset
 • Hoitoalan rakennukset
 • Kokoontumisrakennukset
 • Opetusrakennukset
 • Teollisuusrakennukset
 • Palo- ja pelastustoimen rakennukset
 • Maatalousrakennukset
 • Muut rakennukset

11) Ulko- ja sisäolosuhteiden välille tehdään raja erilaisilla (riski?)rakenteilla

 • katto
 • lattia
 • seinät

12) Rakennuksen kantavan pystyrakenteen pääasiallinen rakennusaine

 • betoni, kevytbetoni
 • tiili
 • teräs
 • puu
 • muu

Sijaintiin liittyvät haasteet

Rakennukset sijaitsevat erilaisissa ympäristöissä, jotka puolestaan asettavat vaatimuksia rakennukselle hyvän sisäilman laadun turvaamiseksi.

13) Maantieteellinen sijainti, sijainti pohjois-eteläsuunnassa

 • Kaupunki, vilkas liikenne: melu, päästöt
 • Teollinen, tuotantoympäristöjen erikoisolosuhteet
 • Haja-asutus

14) Demograafiset ja muut tekijät haastavat osaltaan

 • Kasvukeskus: kiire rakentaa lisää
 • Muuttotappioalue: haastavaa investoida kysynnän vähentyessä
 • Väestön ikääntyminen: ikääntyvien asumiseen liittyviä erityistarpeita, huoltosuhteen heikkeneminen

Rakennuksen toteutustapa ja elinkaari

15) Rakennukset elinkaaren eri vaiheissa

 • On suunnitteilla olevia rakennuksia
 • On uusia rakennuksia
 • On iäkkäämpiä rakennuksia ja elinkaaren loppuvaiheessa olevia rakennuksia
 • On historiallisia rakennuksia ja suojeltuja rakennuksia

16) Toteutustapoja

 • tulevaisuuteen luotaavia mahdollisuuksia
 • ennakointia
 • tarvittavien peruskorjausten tai jo tapahtuneiden vahinkojen korjaamista
 • korjaamatta jättämistä, vain pakollista ensiapua, korjausvelan kasvattamista

Toimijoiden yhteiset ja eriävät intressit

17) Organisaatioiden ja ihmisten intressit

 • Rakennuksen omistajalla on tiettyjä intressejä
 • Rakennuksessa toimivilla organisaatioilla on omia tavoitteitaan, ts. tarkoitus mitä varten ovat olemassa
 • Rakennuksissa toimivilla ihmisillä puolestaan on jokin syy oleskella rakennuksessa, kuten
  • urakehitys
  • perhe
  • asuntolaina

Rakennuksen käyttäjä toivoo sellaista sisäympäristöä, joka

 • Optimoi organisaation tuloksentekokyvyn
 • Optimoi ihmisten onnistumisen
 • Haluaa nopeaa palvelua käyttäjälähtöisesti
 • Mahdollistaa yksilöiden tavoitteita
 • Ja kaikki tämä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kestävästi

Sisäilmaongelmatilanteiden käsittely on moniammattillista osaamista vaativaa työtä. Millä näistä osa-alueista sinun osaamisesi on parhaimmillaan? Entä huonoimmillaan?

Miten voi löytää – tai tuottaa – sellaisen sisäympäristön, joka optimoi organisaation tuloksentekokyvyn, mahdollistaa yksilöiden tavoitteita ja samalla optimoi kiinteistösijoittajan tuottoja? Sisäilmaongelmatilanteessa erilaiset, myös keskenään ristiriitaiset intressit kohtaavat. Meidän tavoitteena ei ole lisätä vastakkaisasettelua, vaan päinvastoin löytää eri toimijoiden ja intressien yhteistä kenttää. Tarjoamme keinon raamittaa ja sanoittaa eri osapuolten (tilojen omistajien ja käyttäjien) vuoropuhelua. Asiakaspalautteemme perusteella sen lisäksi, että Indoors työkalut mahdollistavat sisäilmaongelman ratkaisun kannalta tärkeän datan keräämisen, vastaajat eli tilojen käyttäjät kokevat olevansa aidosti mukana prosessissa. Kokemuksella mukanaolosta ja kuulluksi tulemisesta on valtavan suuri merkitys meille jokaiselle.