Sisä­ilma­­on­gel­mien enna­­koin­nin rooli vahvistuu

mennessä | tammi 7, 2019

Käyttäjäkyselyt ennakoinnin työvälineenä

Talvikankaan koulu Oulussa on yksi CityIoT-hankkeen pilottikohteista. Oulun kaupungin tilakeskuksen tavoitteena on hyödyntää pilottihankkeen aikana kerättyä anturidataa ja sen avulla kehittää rakennusten kunnossapitoa. Indoors käyttäjäkysely on mukana Talvikankaan koulun pilottihankkeessa tuottamassa dataa kiinteistön kunnosta.

Ennakoinnin työvälineitä hyödynnetään jo

Senaatti-kiinteistöt esitteli ennakoivaa sisäolosuhdetoimintaohjelmaansa Sisäilmastoseminaarissa 2017. Ohjelmassa ennakoinnin painopistealueita olivat:

  • Laadukas suunnittelu ja raportointi
  • Sisäolosuhteisiin vaikuttavien tekijöiden seuranta ja raportointi rakennuksen käytön aikana
  • Käyttäjäpalautteen kerääminen ja hyödyntäminen
  • Ylläpidon toimittajaverkoston sisäolosuhdetietämyksen kehittäminen
  • Vuokrattavien tilojen sisäilman laadun varmistaminen

Senaatin toimintaohjelmassa huomioidaan sekä ratkaisu- ja rakennuttamisprosessi että ylläpitoprosessi. Ennakoinnin tavoitteena on vähentää sisäolosuhdeongelmien aiheuttamia kustannuksia, parantaa käyttäjätyytyväisyyttä ja lisätä työn tuottavuutta.

Kiinteistöjen ylläpidon apuna on jo testattu mahdollisuuksia kerätä tietoa tilojen käyttäjiltä vaivattomasti ja reaaliajassa. Tilojen käyttäjän näkökulmasta tavoitteena on vaivaton keino ilmoittaa työympäristössä havaituista ongelmista kiinteistöhuoltoon. Tällä tavoin kertyy myös tietoa, jota voidaan hyödyntää ongelmien ennakoinnissa ja resurssien ohjaamisessa. Esimerkiksi Senaatti-kiinteistöillä on Oulun Vero- ja työvoimatalossa meneillään pilotti, jossa kokeillaan yksinkertaisen palautteenantojärjestelmän hyödyntämistä tiedon keräämisessä tilankäyttäjiltä.

Myös kunnissa tiedostetaan ennakoinnin tarve

Pääkaupunkiseudun kunnat hankkivat aktiivisesti ratkaisuja, joissa ennakoinnin rooli on vahva. Pääkaupunkiseudun kunnat sekä yrityksiä ja tutkimuslaitoksia alueelta rahoittavat yhdessä Smart & Clean -säätiötä, jonka puitteissa testataan smart- ja cleantech-ratkaisuja eri puolilla alueen kaupunkeja. Tavoitteena on myös toimintatapojen muutokset julkisissa hankinnoissa ja innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen.

Valtioneuvoston sisäilmaongelmien ennakointia koskevan selvityksen mukaan kunnissa eri toimijoiden roolit ja vastuut sisäilmaongelmien ratkaisemisessa kaipaavat vielä selkiinnyttämistä. Kuntien sisäilma-asioista vastaavien tahojen mukaan jatkuva tiedonkeruu on keskeistä ennakoivassa kiinteistönpidossa. Tähän tulee liittyä rakennuksesta saatavan tietoaineiston tiivistäminen ja analysoiminen sillä tavoin, että kerätty tietoaineisto on hyödynnettävissä kunnan rakennuskannan hyvässä hallinnassa ja tiedot välittyvät sujuvasti kaikille vastuussa oleville toimijoille.

Sisäilmaongelmien ennakointi vaatii määrätietoisuutta

Sisäilmaongelmiin on olemassa lukuisia tulokulmia, mikä myös tekee niiden ratkaisemisesta haasteellista. Esimerkiksi rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa konkreettisten toimenpiteiden toteuttamista ohjaavat keskenään jopa ristiriitaiset näkemykset ajoituksesta. On nähtävissä tulevaisuuteen luotaavia mahdollisuuksia, ennakointia ja jo tapahtuneiden virheiden korjaamista.

Olemassa olevien ongelmien ratkaiseminen on haastavaa. Yleisesti tunnustetaan ennakoinnin tuomat edut prosessien hyvän hallinnan kannalta, mutta toisaalta myös tiedostetaan käytännön ongelmat ennakoinnin toteuttamisessa. Ennakointi vaatii määrätietoisuutta, mutta se myös antaa mahdollisuuksia esimerkiksi kasvattaa asiakastyytyväisyyttä merkittävästi.

Ennakointitoiminta tulee osoittautumaan hyödylliseksi, kunhan näkökulma vaihdetaan tapahtuneiden virheiden korjaamisesta enemmän ennakointia korostavaan suuntaan. Ennakoimalla saadaan myös tilan käyttäjien sisäilmatyytyväisyys nousuun.